zenicaonline@gmail.com

Ujedinjena Zenica za Smetove

O SMETOVIMA NA VIJEĆU GRADA ZENICE

     (Smetovi danas – Smetovi sutra)

Forum građana Zenice i još 17 drugih udruženja i klubova (Ujedinjena Zenica za Smetove) su podnijeli  zvanični  zahtjev da se na dnevni red Vijeća Grada Zenica stavi pitanje korištenja i budućnost Smetova.

Od svih medija i građana Zenice tražimo podršku za pokrenutu aktivnost.

Od decembra prošle godine borimo se da gradske vlasti učine nešto za Smetove. U borbi za Smetove priključilo nam se još 17 raznih udruženja i klubova koji smatraju da je konačno vrijeme da se  riješe mnoge stvari vezane uz  Smetove (Udružena Zenica za Smetove). Sa mnogima smo  u ovom gradu razgovarali o Smetovima i svi su rekli da je naša ideja odlična, ali ništa se ne pokreče. „Neko“ mora donijeti određene odluke kako bi se konačno nešto pokrenulo. Na  Smetova ove godine je bila akcija čišćenja koju je pokrenuo Načelnik Kasumović i nakon 7 dana Smetovi su opet bili prljavi. Nije Načelnikov posao da organizuje čišćenje Smetova, nego da od nadležih službi traži da obavljaju svoj posao. Ako se ne zna ko šta treba da radi, ona to treba definisati. Mi smatramo da prvi potez mora povući Vijeće Grada Zenice i na svojoj sjednici donijeti određene odluke.  

U daljem tekstu možete vidjeti kompletan tekst zahtjeva:

 

Gradsko vijeće Zenice

                                                                                                                

PREDMET:  Prijedlog  da se na dnevni red  sjednice Gradskog vjeća stavi tačka:          

                    Smetovi danas – Smetovi sutra   

 

 

Još 1984. urađen je regulacioni plan „Rekreaciono – sportski centar “Smetovi – Zenica“. Izgradnja ovog centra na Smetovima bila je predviđena Srednjoročnim planom razvoja za period 1985-1990. Prema ovom planu, na području Smetova trebali su biti izgrađeni  razni sadržaji, ali vrlo malo je od toga urađeno. U nekoliko navrata u proteklom periodu se ponovo pričalo o Smetovima, ali je sve ostalo na priči.

 

Po Strategiji razvoja Općine Zenica usvojenoj 2011. za 2012-2013 predviđena je izrada “Plan upravljanja rekreacinim područjem Smetovi”, za čiju je izradu bila zadužena  Općina Zenica, pa i to još nije urađeno.

 

Forum građana Zenice u saradnji sa 17 raznih udruženja, klubova i društava iz Zenice (Ujedinjena Zenica za Smetove) održao je okrugli sto   „SMETOVI DANAS –  SMETOVI SUTRA“

 

Ideja okruglog stola je bila da se konačno nešto pokrene na Smetovima.

 

Nakon uspješno održanog okruglog stola na kome je bilo 54 učesnika ispred raznih službi i udruženja sagedano je trenutno stanje na Smetovima i definisani su zaključci 17 raznih udruženja i društava (Ujedinjena Zenica za Smetove) Predlažemo da se sa ovim zaključcim upozna i Gradsko vjeće, te donese određene mjere i odluke koje treba odmah sprovesti (za ovo nisu potrebna nikakva značajna sredstva) i odluke i mjere koje su dugoročne. (za ovo u narednom period treba planirati sredstva)

 

 

  • Mjere i odluke koje treba odmah sprovesti :

 

1 Grad Zenica i njegove nadležne službe treba da poduzmu sve raspoložive mjere da se spriječi dalja devastacija prostora i sječa šume na Smetovima.

 

2 Nadležne službe treba da završe upis parcela (zemljišta) u gruntovnicu koje su još prije 30 godina otkupili tadašnji SIZ stanovanja i . Općina Zenica.  

 

3 Shodno “Strategiji razvoja Zenice“ konačno krenuti u “Izradu plana upravljanja rekreacinim područjem     Smetovi” jer danas u gradu niko ne brine kako se upravlja Smetovima.

 

4 Da se donese odluka da daljnjeg svom gradskom imovinom i objektima na Smetovima upravlja i održava ih “J.P. za održavanje sportskih terena”

 

  • Da Gradsko vijeće ili Načelnik formira Koordinaciono tijelo za praćenje i razvoj Smetova.
  • Ovo tijelo treba planira razne aktivnosti i pomaže pri izradi novih planova i projekata koji se mogu realizovati u skladu sa postojećim regulacionim planom Smetova, koji je još uvijek na snazi. (Pojedini projekti se mogu finansirati iz raznih IPA fondova ili na bazi javno privatno partnerstvo.
  • Da bi se spriječilo devastiranje Smetova ovo tijelo treba da što prije napravi plan konkretnih mjera i izvršilaca za zaustavljanje devastiranja Smetova.
  • Da učestvuje u izradi “Plana upravljanja rekreacionim područjem Smetovi”

 

U ovo tijelo predlažemo da budu imenovani predstavnici gradskih službi (Služba za urbanizam , Služba za ekologiju, Služba za društvene djelatnosti i JP za održavanje sportskih terena) i predstavnici nevladinog sektora (Forum građana, Eko forum, Izviđači i Planinari). U rad Koordinacionog odbora povremeno po potrebi bi se uključivali i drugi u zavisnosti o temi koja bi se obrađivala na imenovanom tijelu    

 

 

  • Mjere i izrada planske dokumentacije i projekata za duži period:

 

  • – Po usvajanju Prostornog plana grada Zenice u saradnji sa Kantonom dogovoriti da se Smetovi proglase zaštićenom zonom kako je to predviđeno Prostornim planom.

 

 

  • – Pristupiti izradi novog regulacionog plana Smetova (Projektni zadatak daje Koordinaciono tijelo za Smetove) U budžetu Grada predvidjeti sredstva za ovu aktivnost.
  • – Početi sa izuzimanjem zemljišta po utvrđenoj dinamici.
  • – Raditi na pripremama projekata u sklopu realizacije novog regulacionog plana kako bi se moglo po osnovu tih projekata i za njihovu realizaciju. aplicirati na dobijanje sredstva evropskih fondova.

 

Zaključke usaglasili (Ujedinjena Zenica za Smetove) : 

Savez izviđača općine Zenica, Radio klub Zenica, Planinarsko društvo “Željezara”, Klub ekst. sportova “SCORPIO”, VEDRO – planinar. i sport. Turizma, Planinarsko društvo “Mladost”, Ski klub Zenica, Ski klub ZE 2010, Planinarsko društvo “Tajan-Lisac”, Lovačko udruženje “Zmajevac”, Gorska služba spasavanja Zenica, EKO forum, Ekološki pokret OTPOR, Planinarsko društvo Tvrtkovac, Udruženje poslodavaca ZE-DO kant. , Udruženje poslodavaca Zenica i Forum građana Zenice.

 

 

                   

 

 

 

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: